วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 2558

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 2558

ก.พ. ออกหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือน 27 มีนาคม 2558

ก.พ. เพิ่มรายชื่อวุฒิเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558

หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การเพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558

ก.พ.รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2554

หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2554