วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

เทียบตำแหน่งระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่งและวิทยะฐานะระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

หลักเกณฑ์การโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู