อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์…

เทียบตำแหน่งระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่งและวิทยะฐานะระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สา…

หลักเกณฑ์การโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 2558

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 2558

ก.พ. ออกหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือน 27 มีนาคม 2558

ก.พ. เพิ่มรายชื่อวุฒิเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558

หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การเพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558�…

ก.พ.รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2554

หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2554

ไม่พบผลการค้นหา