ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

- แนวปฏิบัติการประเมินผลงานพนักงานครูองค์การบริหารตส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

- กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน

- การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล

- แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ( วฐ. 1 )

- แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) ( วฐ. 2 )

- แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( วฐ. 3 )

- สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง 5 ปี การศึกษา ( เอกสารแนบ วฐ. 3 ข้อ 2.5 )

- แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู จำแนกตามระดับคุณภาพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาพิเศษ

- แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ระดับอาชีวศึกษา

- รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู จำแนกตามระดับคุณภาพ ระดับอาชีวศึกษา
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า